Sõnaliigid

Grammatilised kategooriad

Käändsõna

arv ||| number
Sg ainsus singular
Pl mitmus plural
kääne ||| case
Nom nimetav nominative part, majapardid, majad
Gen omastav genitive pardi, majapartide, majade
Par osastav partitive parti, majaparte, maju
Ill sisseütlev (ka lühike) illative pardisse, majasse; p'arti, majjapartidesse, majadesse
Ine seesütlev inessive pardis, majaspartides, majades
Ela seestütlev elative pardist, majastpartidest, majadest
All alaleütlev allative pardile, majalepartidele, majadele
Ade alalütlev adessive pardil, majalpartidel, majadel
Abl alaltütlev ablative pardilt, majaltpartidelt, majadelt
Tra saav translative pardiks, majakspartideks, majadeks
Trm rajav terminative pardini, majanipartideni, majadeni
Ess olev essive pardina, majanapartidena, majadena
Abe ilmaütlev abessive pardita, majatapartideta, majadeta
Com kaasaütlev comitative pardiga, majagapartidega, majadega

Pöördsõna

Käesolev verbikategooriate käsitlus on kooskõlas artikliga: Heiki-Jaan Kaalep. Eesti verbi vormistik. Keel ja kirjandus 1/2015 lk 1-15. http://kjk.eki.ee/ee/issues/2015/1/582

Pöördsõna e. verbi paradigma jaguneb finiitseteks (pöördelisteks) ja infiniitseteks (nn käänduvateks) vormideks

Pöördelistel vormidel on järgmised kategooriad: tegumood, aeg, kõneviis, isik, arv, kõneliik (tegumood ja aeg on ka mõnedel infiniitsetel vormidel)

Kategooriatel on võimalikud väärtused:

tegumood ||| voice
Impers umbisikuline impersonal
Pers isikuline personal
aeg ||| tense
Prs olevik present
Prt minevik past (i.e. not present)
kõneviis ||| mood
Ind kindel indicative
Cond tingiv conditional
Imprt käskiv (kasutatav ka möönvas tähenduses) imperative / jussive
Quot kaudne quotative
arv ||| number
Sg ainsus singular
Pl mitmus plural
isik ||| person
1 1. isik 1st person
2 2. isik 2nd person
3 3. isik 3rd person
kõneliik ||| negation
Aff jaatav kõne affirmative
Neg eitav kõne negative
infiniitsed (nn käänduvad) verbivormid ||| infinite forms
Sup ma-tegevusnimi supine (ma-infinitive)
Inf da-tegevusnimi infinitive (da-infinitive)
Ger des-vorm gerund
Prc kesksõna participle

Alljärgnevas tabelis on verbikategooriate väärtuste võimalikud kombinatsioonid, mis üksiksõnas võivad esineda. (Ära ja pole vormid on lisatud selleks, et kõik võimalikud kombinatsioonid ikka esindatud oleksid.)

* tähistab kategooriate kombinatsiooni või sõnavormi, mida praegu (2015) automaatselt ei genereerita ega tunta ära

---- isikulise tegumoe pöördelised vormid ----
Pers Prs Ind Sg1 Affelan
Pers Prs Ind Sg2 Affelad
Pers Prs Ind Sg3 Affelab
Pers Prs Ind Pl1 Affelame
Pers Prs Ind Pl2 Affelate
Pers Prs Ind Pl3 Affelavad
Pers Prs Ind Neg ela, pole
Pers Prs Cond Sg1 Aff elaksin
Pers Prs Cond Sg2 Aff elaksid
Pers Prs Condelaks
Pers Prs Cond Pl1 Aff elaksime
Pers Prs Cond Pl2 Aff elaksite
Pers Prs Cond Pl3 Aff elaksid
Pers Prs Cond Sg1 Neg poleksin*
Pers Prs Cond Sg2 Neg poleksid*
Pers Prs Cond Negpoleks
Pers Prs Cond Pl1 Neg poleksime*
Pers Prs Cond Pl2 Neg poleksite*
Pers Prs Cond Pl3 Neg poleksid*
Pers Prs Imprt Sg2 ela
Pers Prs Imprt elagu
Pers Prs Imprt Pl1 elagem
Pers Prs Imprt Pl2 elage
Pers Prs Imprt Sg2 Neg ära
Pers Prs Imprt Neg ärgu
Pers Prs Imprt Pl1 Neg ärgem, ärme
Pers Prs Imprt Pl2 Neg ärge
Pers Prs Quot elavat
Pers Prs Quot Negpolevat
Pers Prt Ind Sg1 Aff elasin
Pers Prt Ind Sg2 Aff elasid
Pers Prt Ind Sg3 Aff elas
Pers Prt Ind Pl1 Aff elasime
Pers Prt Ind Pl2 Aff elasite
Pers Prt Ind Pl3 Aff elasid
Pers Prt Ind Negpolnud
Pers Prt Cond Sg1 Aff elanuksin
Pers Prt Cond Sg2 Aff elanuksid
Pers Prt Cond elanuks
Pers Prt Cond Pl1 Aff elanuksime
Pers Prt Cond Pl2 Aff elanuksite
Pers Prt Cond Pl3 Aff elanuksid
Pers Prt Cond Sg1 Neg polnuksin*
Pers Prt Cond Sg2 Neg polnuksid*
Pers Prt Cond Neg polnuks
Pers Prt Cond Pl1 Neg polnuksime*
Pers Prt Cond Pl2 Neg polnuksite*
Pers Prt Cond Pl3 Neg polnuksid*
Pers Prt Imprt *elanud
Pers Prt Imprt Neg * ärnud*
Pers Prt Quot elanuvat
Pers Prt Quot Neg polnuvat
---- isikulise tegumoe infiniitsed vormid ----
Pers Prs Prc elav
Pers Prt Prcelanud
(ei, on, oli, ...) + Pers Prt Prc = mõni isikulise tegumoe liitvorm
Pers Sup Ill elama
Pers Sup Ine elamas
Pers Sup Ela elamast
Pers Sup Tra elamaks
Pers Sup Abe elamata
---- umbisikulise tegumoe pöördelised vormid ----
Impers Prs Ind Aff elatakse
Impers Prs Ind Neg elata, polda
Impers Prs Cond elataks
Impers Prs Cond Neg poldaks
Impers Prs Imprt elatagu
Impers Prs Imprt Neg ärdagu
Impers Prs Quot elatavat
Impers Prs Quot Neg poldavat
Impers Prt Ind Aff elati
Impers Prt Ind Neg elatud, poldud
Impers Prt Cond elatuks
Impers Prt Cond Neg polduks*
---- umbisikulise tegumoe infiniitsed vormid ----
Impers Prs Prc elatav
Impers Prt Prc elatud
(ei, on, oli, ...) + Impers Prt Prc = mõni umbisikulise tegumoe liitvorm
Impers Sup elatama
---- infiniitsed vormid, millel puudub tegumoe kategooria ----
Inf elada
Ger elades
erandlikud üksikvormid
Pers Prs kuulukse, tunnukse, näikse
Neg ei

Liitvorme (olen elanud, olin elanud, oleksin elanud, ei olnud elanud, ei olnuks elanud jne) käesolev kategooriate süsteem ei puuduta ...

jaatavate mineviku ajavormide moodustamine
lihtminevik = minevik past imperfect = past
täisminevik past perfect olema (Prs) + nud/tud/dud (olen teinud)
enneminevik past pluperfect olema (Prt) + nud/tud/dud (olin teinud)