Süntaktilised märgendid

subj subjekt e alus
obj objekt e sihitis
advl adverbiaal e määrus
prd predikatiiv e öeldistäide

predikaadi e öeldise märgendid

fcv olema liitaegades, modaalverbid, finiitne vorm (modaalid on need, mis on üles loetud EKG-s; muud perifrastilise öeldise finiitsed komponendid saavad märgendi fmv); (olen teinud, saan teha)
fnv finiitne põhiverb, ka need perifrastilise öeldise finiitsed komponendid, mis ei saa märgendit imv (Laps sööb saia; hakkan tegema)
icv olema liitaegades, modaalverbid, infiniitne vorm (modaalid on need, mis on üles loetud EKG-s; muud perifrastilise öeldise finiitsed komponendid saavad märgendi @IMV) (võin olla teinud, olen saanud teha)
imv infiniitne põhiverb, (olen teinud, hakkan tegema, olen hakanud tegema)
vpart afiksaaladverb öeldise osana, st ühendverbi koosseisus (kirjutas paberile alla)
neg ei verbi eitava vormi osana (ei teinud, ei saanud teha)

atribuudi e täiendi märgendid

<an adjektiiv järeltäiendina (ostis diivani, rohelise ja lahtitõmmatava)
an> adjektiiv eestäiendina (roheline ja lahtitõmmatav diivan)
<nn nimisõna järeltäiendina (foto väikesest jänesest)
nn> nimisõna eestäiendina (väikese jänese foto)
<dn määrsõna järeltäiendina (ehitise toomine liiga lähedale)
dn> määrsõna eestäiendina (vastupidiselt ootustele)
<infn da-infinitiiv järeltäiendina (soov õppida)
infn> da-infinitiiv eestäiendina (õppida tahtmine)
<kn kaassõnafraas järeltäiendina (märgend pannakse kaassõna külge) (toetus piimalehma eest)
kn> kaassõnafraas eestäiendina (märgend pannakse kaassõna külge) (piimalehma eest lisatoetuse maksmine)

<p eessõna juurde kuuluv (nimi)sõna (üle tee)
p> tagasõna juurde kuuluv (nimi)sõna (laua all)

<q kvantori e hulgasõna järellaiend (kolm meest)
q> kvantori e hulgasõna eeslaiend (inimesi tulvil)

j sidend
b partikkel e suhtlussõna, ka interjektsioonid (Tere, Klaara! Mis sa, kurat, tegid! Oih!)